CordaCon Tokyo 2018. Mr. Mamoru Fujimoto, SBI & Takayuki Kihara, NEC